กองบริหารงานวิจัย | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อ | กำหนดการ | โครงการ ฯ | หนังสืออนุมัติโครงการ ฯ      
 
 
 
จำนวนผู้ลงทะเบียน Section 1 : ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   41   คน
 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ส่วนงาน
1      ดร.พงษ์ธนะ  ผาสุกหัช      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2      นายชนะชัย  แซ่ลี้      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3      ดร.ชวลิต  จตุพีรพัฒน์      คณะเทคนิคการแพทย์
4      นายศักดิ์ดา   คุ้มหรั่ง      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
5      ดร.วราวรรณ  เอี่ยมพึ่งพร      คณะเทคนิคการแพทย์
6      นายธันฐภัทร์  บุญช่วย      คณะวิทยาศาสตร์
7      ผศ. ดร.พงศกร  กาญจนบุษย์      คณะวิทยาศาสตร์
8      นายพูนทวี  แซ่เตีย      คณะวิทยาศาสตร์
9      นพ.มษฐา  ทองปาน      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
10      ดร.วรุฒ  ศิริวุฒิ      คณะวิทยาศาสตร์
11      ดร.ทนพญ.ชุลีพร  พนัสอัมพร      คณะเทคนิคการแพทย์
12      ผศ.ดร.พญ.ธนาวดี  ประชาสันติ์      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
13      ดร นพเฉลิมชึย  ัมิตรพันธ์      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
14      ผศ. ดร.สินีวัลยา  วิชิต      คณะเทคนิคการแพทย์
15      อ.ดร.อนุพงศ์  สงค์สอาด      คณะทันตแพทยศาสตร์
16      นายทัฏพงศ์  ตุลยานนท์      คณะวิทยาศาสตร์
17      ดร.สพ.ญ.นทิตา  ภูมิธนากรณ์      คณะสัตวแพทยศาสตร์
18      ดร.ณัฐภัทร  อนุวงศ์เจริญ      คณะเทคนิคการแพทย์
19      นางสาวหนึ่งนิตย์  วัฒนวิเชียร      คณะวิทยาศาสตร์
20      ดร.นพ.รุจภพ  สุทธิวิเศษศักดิ์      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
21      ดรขวัญฤทัย  ไม้เรียง      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
22      ดร.เกศสิรินทร์  ร่วมยอด      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
23      ดร.ฒนันท์  วาริทนันท์      คณะวิทยาศาสตร์
24      ผศ นพ กรกฤษณ์  ชัยเจนกิจ      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
25      ดร.ณัฏฐิพร  อร่ามเรือง      คณะวิทยาศาสตร์
26      ดร. ทพญ.อนัญญา  โอภาสวัตชัย      คณะทันตแพทยศาสตร์
27      ดร.ประพิมพรรณ  วงศ์จิตรัตน์      คณะเทคนิคการแพทย์
28      ดร.ธรรมรักษ์  สุขศรีชวลิต      คณะเทคนิคการแพทย์
29      ดร.ศักดิ์ดา  ใยน้อย      คณะเทคนิคการแพทย์
30      นางสาวพิจิตรา  เล็กดำรงกุล      คณะพยาบาลศาสตร์
31      ดร.วารุณี  พลิกบัว      คณะพยาบาลศาสตร์
32      ผศ.ดร.กมลรัตน์  โพธิ์ปิ่น      คณะเทคนิคการแพทย์
33      นางสาวภรัณยา  ธิยะใจ      สถาบันโภชนาการ
34      ดร.ทรงพล  ตีระกนก      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
35      นางสาวเกมิกา  แพรงาม      สถาบันโภชนาการ
36      ดร.ทิพวัลย์  พงษ์เจริญ      สถาบันโภชนาการ
37      ดร.ณชล  แร่ทอง      สถาบันโภชนาการ
38      ดร.อารีย์  ประจันสุวรรณ      สถาบันโภชนาการ
39      นางสาวสุวภัทร  กิตติบัชากุล      สถาบันโภชนาการ
40      ดร.เจนจิต  คูดำรงสวัสดิ์      คณะวิทยาศาสตร์
41      อ.ดร.นาตยา  รัตนอัมภา      คณะพยาบาลศาสตร์
 
จำนวนผู้ลงทะเบียน Section 2 : ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรม   9   คน
 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ส่วนงาน
1      ดร.พยุงศักดิ์  แก่นจันทร์      คณะศิลปศาสตร์
2      ดร.พรธิดา  วิเศษศิลปานนท์      คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3      ดร.คม  วงษ์สวัสดิ์      วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
4      ดร.ภัทรียา  กิจเจริญ      คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
5      ดร.ศิวะพร  ภู่พันธ์      คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6      ดรฤทธิ์  ทรัพย์สมบูรณ์      วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
7      น.ส.กุมารี  ลาภอาภรณ์      สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
8      ดร.ภัทรานิษฐ์  ศรีจันทราพันธุ์      คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
9      อาจารย์ ดร.โอม  โตอาจ      คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 
 
 
กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170