งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
December 27, 2019

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้ประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา”

14

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท Advance HE จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้ประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการศึกษาและกิจการนักศึกษาที่ตอบสนองต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้าน Innovative Education and Authentic Learning ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings ระหว่างวันที่ 7, 13 และ 20 พฤษภาคม 2564  โดยมีผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ จำนวน 35 คน เข้าร่วมอบรม