มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
December 4, 2019

“OP ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ประเพณีไทย”

songkran-3

วันที่ 10 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานงาน OP ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ประเพณีไทย ประจำปี 2562 พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมงานดังกล่าว

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก สรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระบรมราชชนก พร้อมกล่าวอวยพร ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จากนั้นผู้เข้าร่วมงาน ได้รดน้ำขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยอย่างมีความสุข และยังเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้อยู่สืบไป นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการออกซุ้มร้านอาหารและการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ บริเวณโถงสมเด็จพระบรมราชชนก ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา