8 กรกฎาคม 2563 อธิการบดีแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดลขอความร่วมมือให้ทุกส่วนงานกำชับให้บุคลากรเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2563
08/07/2020

1 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดลหารือแนวทางการพัฒนายกระดับผลการประเมิน ITA และการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของส่วนงานโดยใช้เครื่องมือการประเมิน ITA ร่วมกับโรงเรียนน้อยร้อยตำรวจ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพร้อมด้วยนายคณพศ เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการกองฎหมายและคณะทำงานได้ประชุมหารือร่วมกับ ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา และคณะจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและยกระดับผลการประเมิน ITA และการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของส่วนงานโดยใช้เครื่องมือการประเมิน ITA เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 516 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

Comments are closed.