วิดีโอแนะนำเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการประเมิน ITA

ตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา ผู้ป่วย หรือผู้มาติดต่อ

ข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนทั่วไปควรรับทราบตามเกณฑ์การประเมิน

QR Code ตอบแบบสำรวจ

QR Code ตอบแบบสำรวจ

QR Code ข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคลท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด และเป็นการตอบโดยตรงกับระบบสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ช.