1 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดลหารือแนวทางการพัฒนายกระดับผลการประเมิน ITA และการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของส่วนงานโดยใช้เครื่องมือการประเมิน ITA ร่วมกับโรงเรียนน้อยร้อยตำรวจ
14/05/2021

8 กรกฎาคม 2563 อธิการบดีแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดลขอความร่วมมือให้ทุกส่วนงานกำชับให้บุคลากรเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2563

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดลขอความร่วมมือให้ทุกส่วนงานกำชับให้บุคลากรเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามที่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนายคณพศ เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้นำเสนอความคืบหน้าในการประเมินคุณธรรมและความโปร่่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

Comments are closed.