เสวนาเรื่อง “10 ปีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล : ความคาดหวังของอุดมศึกษาไทย”
02/11/2018

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

15 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายราชัย อัศเวศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการฯ ดังกล่าว กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านกฎหมายที่สำคัญที่ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหาร
2. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารอันจะนำไปสู่การร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
3. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ ตลอดจนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลั

Leave a Reply

Your email address will not be published.