โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
02/11/2018
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การดำเนินการทางวินัย”
02/11/2018

เสวนาเรื่อง “10 ปีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล : ความคาดหวังของอุดมศึกษาไทย”

เสวนาเรื่อง “10 ปีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล : ความคาดหวังของอุดมศึกษาไทย” ในงานครบรอบ 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รักษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

Comments are closed.