ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ


อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ


รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง


ผู้อำนวยการกองกฎหมาย