ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ


อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ


รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล


ผู้อำนวยการกองกฎหมาย