โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การดำเนินการทางวินัย”
02/11/2018
สำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
15/11/2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาดูงานกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานนิติการ รวมจำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานระบบการดำเนินงานของกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12. 00 น. ณ ห้องประชุม ศ.นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Comments are closed.