การเรียกเบี้ยปรับตามสัญญาลาศึกษา
18/09/2017
ค่าปรับมีจำนวนเงินเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้างศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมคารได้
18/09/2017

ผู้รับจ้างจงใจส่งมอบงานไม่ถูกต้องแม้ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้แก้ไขล่วงเลยระยะเวลาสงมอบผู้รับจ้างก็ไม่พ้นความผิด

Comments are closed.