สายตรงผู้อำนวยการกองกฎหมาย

0-2849-6264


kanaphot.phu@mahidol.ac.th

การพิจารณา วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

0-2849-6272


patsanaporn.kae@mahidol.ac.th

การจัดทำนิติกรรม สัญญา การมอบอำนาจ และพัสดุ

0-2849-6260


mayuree.chu@mahidol.ac.th

การสืบสวนสอบสวน ดำเนินการทางวินัยบุคลากรและวินัยนักศึกษา และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

0-2849-6267


sunisa.par@mahidol.ac.th

การรวมรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี และการบังคับคดี

0-2849-6261


auaychai.iss@mahidol.ac.th

การอุุทธรณ์ ร้องทุกข์/ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

0-2849-6273


viengporn.kra@mahidol.ac.th

ร้องเรียน/เสนอแนะ เกี่ยวกับการการดำเนินงานและการให้บริการของมหาวิทยาลัย

0-2849-6269


boonchoo.cha@mahidol.ac.th

LINE