สัญญาและคดี

12/10/2017

แบบเร่งรัดการปฏิบัติตามสัญญาพัสดุ

หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามสัญญา แบบตัวอย่างหนังสือเร่งรัดการส่งมอบงานจ้างตามสัญญา แบบตัวอย่างหนังสือขอให้ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาและใช้สิทธิการปรับ ครั้งที่ ๑ แบบตัวอย่างหนังสือขอให้ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาและใช้สิทธิการปรับ ครั้งที่ ๒ แบบตัวอย่างหนังสือขอให้การส่งมอบงานจ้างตามสัญญาและใช้สิทธิการปรับ ครั้งที่ ๒ (กรณีค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐) แบบตัวอย่างหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง แบบตัวอย่างหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง (กรณีค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐)