ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง
18/09/2017
การแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์
26/09/2017

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ต้องพิจารณาในขณะรับสมัครว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่

Comments are closed.