ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ทุนสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศเพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ระยะสั้น) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ทุนสนับสนุนอาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับภาษาอังกฤษ)