ผู้บริหาร

Banchong

รักษาการแทนอธิการบดี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ

Nopraenue

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

WanpimonNew

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร