ผู้บริหาร

banjong

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ

nopranu

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

wanpimon

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร