มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops for academics

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mahidol – Macquarie Professional Workshop “Improving Online Teaching and Learning for Academics” ภายใต้ความร่วมมือ Mahidol – Macquarie Center for International Education (MCIE) โดยมี Prof. Garry Falloon, Professor of STEM Education and Digital Learning, and Director of International Engagement at the School of Education, Macquarie University เป็นวิทยากรบรรยาย

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการอบรมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การทำแบบเรียนออนไลน์ และการบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้ผ่านการอบรม จะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อรับรองการพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ Macquarie University