การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ University of Queensland

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมออนไลน์หารือความร่วมมือกับ University of Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย นำโดย Dr. Jessica Gallagher, Pro-Vice-Chancellor (Global Engagement and Entrepreneurship) โดยมีผู้แทนจากส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมหารือ ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ดร. อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Alexander Nanni รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และ Ms. Myrna Parsons นักวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดการ

University of Queensland (UQ) เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งใน Group of Eight ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเครือรัฐออสเตรเลีย ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน Top 50 ของโลก โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้หารือความร่วมมือภายใต้โครงการ UQ Enabling Partners Scheme (EPS) มุ่งเน้นความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการเป็นผู้ประกอบการ โดยให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน (guest lectures) การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ (faculty exchange) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา (student exchange) ความร่วมมือด้านการวิจัยผ่านการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรม (workshops and trainings) รวมถึง การสร้างประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาผ่าน UQ Ventures ทั้งนี้ ความร่วมมือในเบื้องต้นจะมุ่งเน้น การทำ Pathway programme หรือ Joint degree programme กับวิทยาลัยนานาชาติ การต่อยอดความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขา Computer Sciences และ Chemical Engineering ซึ่ง University of Queensland ถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับ Top 25 ของโลก โดยจะมีการนัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือรายละเอียดความร่วมมือรายสาขาวิชา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยการจัดการต่อไป