มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานประชุมนานาชาติออนไลน์ เรื่อง การศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกในภาคพื้นเอเชีย
04/12/2020
Osaka University Week
07/12/2020

พิธีปิดการประชุมนานาชาติ เรื่อง การศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกในภาคพื้นเอเชีย (The Kyoto University International ONLINE Symposium 2020 on Education and Research in Global Environmental Studies in Asia)

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปิดการประชุมนานาชาติ เรื่อง การศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกในภาคพื้นเอเชีย (The Kyoto University International ONLINE Symposium 2020 on Education and Research in Global Environmental Studies in Asia) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกียวโต แห่งประเทศญี่ปุ่น ผ่านโปรแกรมประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 71 มหาวิทยาลัย และองค์กรชั้นนำใน 18 ประเทศเข้าร่วมพิธีฯ

ขอขอบคุณภาพการประชุมจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล