มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับ H.E. Mr. Tshewang C. Dorji เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และคณะผู้แทน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมขอบคุณ และหารือโอกาสความร่วมมือทางด้านการศึกษาในอนาคตกับประเทศภูฏาน ณ ห้องประชุม OSM 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา