มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Virtual Internationalization Update EP.1: Exclusive talk with the New Zealand Ambassador”
14/08/2020
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ร่วมกับ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย
02/09/2020

การปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical Workshops for Academics

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical Workshops for Academics” พร้อมกล่าวขอบคุณวิทยากรจาก Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย และผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563 โดยมีคณาจารย์จากส่วนงานต่างๆของ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตรหลังผ่านการอบรมเพื่อรับรองการพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล