เติมพลังใจกับ MUSAIS และคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์
08/06/2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมออนไลน์เพื่อเจรจาความร่วมมือร่วมกับ James Cook University เครือรัฐออสเตรเลีย
15/07/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการThe Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical Workshops for Academics

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical Workshops for Academics” ภายใต้ความร่วมมือ Mahidol – Macquarie Center for International Education จากนั้น เป็นการบรรยายโดย Prof. Garry Falloon, Professor of STEM Education and Digital Learning, and Director of International Engagement at the School of Education, Macquarie University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งการอบรมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การทำแบบเรียนออนไลน์และการบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนผ่านโปรแกรม Zoom