ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษา
29/02/2020
เติมพลังใจกับ MUSAIS และคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์
08/06/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับ H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาได้ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐฟินแลนด์ และการขยายความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และคณาจารย์จากโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา