การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ The University of Western Australia

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับ Professor Tony O’Donnell, Executive Dean, Faculty of Science จาก The University of Western Australia เครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ The University of Western Australia

ในโอกาสนี้ Professor Tony O’Donnell ได้เจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง รองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวัฒน์ เกตุวงศา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม อาจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ณ ห้องประชุม K101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท