มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Taha Macpherson, New Zealand’s Ambassador to Thailand, Laos, and Cambodia

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนักศึกษา 8 คน จาก University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ ที่ได้รับทุนการศึกษา Prime Minister’s Scholarships for Asia (PMSA) เพื่อเข้าร่วมโครงการ MUUC International Internship Program 2020 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมถึง 11 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมสนทนา บอกเล่าประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว กับ H.E. Taha Macpherson , New Zealand’s Ambassador to Thailand , Laos and Cambodia ณ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย