การบรรยาย “แนะแนวทางการเขียน Proposal เพื่อขอรับทุน MU Backpack Scholarship 2020”

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย “แนะแนวทางการเขียน Proposal เพื่อขอรับทุน MU Backpack Scholarship 2020” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด “Global Citizenship” และแนะแนวทางการเขียน Proposal ในโครงการทุนสนับสนุนการเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองโลก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 จากนั้น เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา ร่วมให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา