การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ The University of Western Australia
14/02/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษา
29/02/2020

หนังสือชี้แจงการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากร (Inbound/Outbound) เนื่องในสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)