หนังสือชี้แจงการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากร (Inbound/Outbound) เนื่องในสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)