โครงการ MUIR Ambassadors 2019

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Mahidol University International Relations (MU-IR) Ambassadors 2019 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพที่เหมาะสมในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์ นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสสร้างสัมพันธไมตรีและเครือข่ายกับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยและประเทศไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการร่วมต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างประเทศที่มาเยือนมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏแก่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น

ดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 10 มกราคม 263 ซึ่งเป็นกิจกรรมการเข้าค่ายฝึกอบรม (MU-IR Ambassador Camp เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ และทำกิจกรรม SDG (Education) ให้กับ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง และโรงเรียนวัดสุธาสินี อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เป็นการคัดเลือกรอบสุดท้าย ด้วยการโต้วาทีและตอบคำถาม โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก เป็น MU-IR STAR Ambassadors ทั้ง 5 คน ได้แก่

  1. นายธนภัทร จำนงรัตน์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  2. น.ส. มัณฑนา เหล่าภัทรเกษม (คณะศิลปศาสตร์)
  3. น.ส. วิชญาภา วงศ์สกุลวิวัฒน์ (คณะศิลปศาสตร์)
  4. Mr. Tin Truong (วิทยาลัยนานาชาติ)
  5. น.ส. ญาณิศา สรวลเส (วิทยาลัยนานาชาติ)

ขอขอบคุณและขอต้อนรับนักศึกษาทั้ง 23 คน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว MU-IR Ambassadors