การบรรยายพิเศษในงาน “Macquarie University’s Research Strategy and Workshop on Synthetic Biology for the Future” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
15/10/2019
มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Macquarie University
24/10/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือร่วมกับ I-Shou University

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Dr. Roger C. Y. Chen, President, I – Shou University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ I – Shou University โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อาจารย์ ดร.ศิรดา เกษรศรี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ Dr. Alexander Nanni รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตร่วมกัน ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา