การอบรม IELTS Success Workshops
19/09/2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย
04/10/2019

กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (English Communication Skills Development for MUSAIS Staff)

Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS) ได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (English Communication Skills Development for MUSAIS Staff) ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23 -27 กันยายน 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ 10 คน จากกองกิจการนักศึกษา กองบริหารการศึกษา และกองวิเทศสัมพันธ์ ในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย