มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก Gandhi Institute for Technology สาธารณรัฐอินเดีย
19/09/2019
กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (English Communication Skills Development for MUSAIS Staff)
27/09/2019

การอบรม IELTS Success Workshops

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดการ การอบรม IELTS Success Workshops ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การอบรมนี้จัดขึ้นภายใต้ศูนย์ Mahidol-Macquarie Centre for International Education (MCIE) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นแรกอบรมในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 และ รุ่นที่สองอบรมในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 โดยวัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เรียนหลักสูตรออนไลน์สำหรับเตรียมตัวสอบ IELTS ซึ่งครอบคลุมการสอบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยหลักสูตรออนไลน์นี้ได้รับการพัฒนาโดย Macquarie University ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์สอบ IELTS ที่ใหญ่ที่สุดในเครือรัฐออสเตรเลีย