มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้อนรับ Prof. Tetsuo ARAKAWA อธิการบดี และผู้แทนจาก Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตร่วมกันระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุม 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้น คณะผู้แทนจาก Osaka City University ได้นั่งรถรางเยี่ยมชมทัศนียภาพรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา