มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 Prof. Stephen Deane, Associate Dean, Clinical Partnerships, Faculty of Medicine and Health Sciences และ Dr. Welly Firmanto, Chief Operating Officer, MQ Health, and General Manager of Faculty of Medicine and Health Sciences จาก Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Medical Education in Surgery” และเข้าหารือกับ ศ.พญ. สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช รศ.ดร.นพ. ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ศ.นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.นพ. เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อร่วมพูดคุย ในประเด็นด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยและเข้าเยี่ยมชม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ในโอกาสนี้ คณะผู้แทน จาก Macquarie University ยังได้เดินทางไปยัง คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมหารือ กับ รศ.ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย และเดินทางมายังวิทยาเขตศาลายา เพื่อร่วมหารือกับผู้บริหารของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.พญ. จุฬธิดา โฉมฉาย คณบดี พร้อมด้วย Dr. Alexander Nanni รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร. ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับโอกาสในการดำเนินงานความร่วมมือในอนาคต