มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
12/07/2019
Research and Postgraduate Study at the University of Hong Kong
18/07/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ “Mahidol University Sawasdee Thailand 2019”

มหาวิทยาลัยมหิดลจัด หลักสูตรระยะสั้น “Mahidol University Sawasdee Thailand 2019” ในระหว่างวันที่ 1- 12 ก.ค. 2562 โดยมีนักศึกษา จำนวน 42 คน จาก I-Shou University ประเทศไต้หวัน Indian Institute of Technology Madras ประเทศอินเดีย National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ University of Bristol สหราชอาณาจักร Xiamen University และ Zunyi Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมโครงการและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอด 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา ภายใต้การดำเนินงานของกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร”Mahidol University Sawasdee Thailand 2019″ นี้ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การเรียนรู้วัฒนธรรม (Cultures) และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ คือ อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม และ อาจารย์รังสรรค์ จิระกรานนท์ จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้ด้าน การท่องเที่ยวเชิงอาหาร นอกจากนี้นักศึกษายังได้เข้าร่วมกิจกรรม FUNtastic field trips ซึ่งเป็นการเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศไทย ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลสู่สายตาประชาคมโลกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายใต้หลักสูตรนี้

ทั้งนี้ หลักสูตรระยะสั้น “Mahidol University Sawasdee Thailand” ได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดีจากนักศึกษาชาวต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สมัครและเดินทางมาเข้าร่วมโครงการ ในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาและมีแผนจะดำเนินการจัดอีกครั้งในปีต่อไป