การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับโครงการ MUSAIS ให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
07/02/2019
มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ President of Guizhou Chinese-Thai Cultural Exchange Institute และคณะ
27/02/2019

Study Abroad Fair 2019

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ จัดงานแนะแนวการศึกษาต่อ ทุนแลกเปลี่ยน ทุนฝึกงาน ทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มาให้คำปรึกษาพร้อมแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจ ณ หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา