มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับอธิการบดีจาก Wakayama Medical University ประเทศญี่ปุ่น
09/08/2018
ผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University (SJTU) เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
15/08/2018

ผู้แทนจาก Universiti Teknologi Malaysia เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลและนางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Mohd Ismid Md Said, Associate Director of UTM Global Strategy & Engagement และ Ms. Siti Rahimah Binti Mohd Yusop, Manager and Assistant Registrar for Global Relations จาก Universiti Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งนี้ เพื่อการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการการศึกษา “Asia-Pacific Association for International Education 2019 ( APAIE 2019) ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ซึ่ง UTM เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว โดยมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้เมื่อการหารือเสร็จสิ้น ผู้แทนจาก UTM ได้ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งมอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงคำขอบคุณซึ่งกันและกัน