ผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University (SJTU) เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
15/08/2018
มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyoto University ASEAN Center
23/08/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kanazawa University

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ Prof. Yoshio OTANI, Vice President for International Affairs และคณะผู้แทนจาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ เพื่อการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเน้นในด้านการทำวิจัยและกิจกรรมแลกเปลี่ยน ในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ รังสีเทคนิค วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ การพยาบาล เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม โดยก่อนการเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ คณะผู้แทนได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (Center for Biomedical and Robotics Technology) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย