ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network (AUN)
27/07/2018
มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับอธิการบดีจาก Wakayama Medical University ประเทศญี่ปุ่น
09/08/2018

โครงการ UPM – MU Short Mobility Program

เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ UPM – MU Short Mobility Program ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ คือการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 14 คน และอาจารย์ 1 ท่าน จาก Faculty of Food Science and Technology , University Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของการพัฒนาวิทยาศาสตร์การอาหารในอนาคต ควบคู่ ไปกับการเรียนรู้ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร การแลกเปลี่ยนและร่วมอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ กับคณาจารย์จากสถาบันโภชนาการและสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเรียนรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย อีกด้วย