โครงการ UPM – MU Short Mobility Program
07/08/2018
ผู้แทนจาก Universiti Teknologi Malaysia เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
14/08/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับอธิการบดีจาก Wakayama Medical University ประเทศญี่ปุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Kazuhisa Miyashita อธิการบดีของ Wakayama Medical University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ เพื่อการเข้าเยี่ยมเยือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดลและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย