ผู้แทนจาก University of Manchester เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
08/05/2018
ผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน “QS WORLDWIDE 2018”
23/05/2018

ผู้แทนจาก Curtin University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย รศ. ดร. นรเศรษฐ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ดร. ศิระ ศรีนิเวศน์ ดร.ภูมิวัต ผดุงบุตร และ ดร.สุธิดา บุญสิทธิ์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันต้อนรับ Mr. Adam Bryers ผู้จัดการฝ่ายการรับสมัครนักศึกษาในระดับภูมิภาค (Regional Recruitment Manager) จาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

โดยวัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อการหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านการฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ รวมไปถึงการเจรจาเพื่อขยายเวลาในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ฉบับเดิมเคยมีร่วมกัน