ผู้แทนจาก Osaka University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
05/03/2018
ผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน “QS MAPLE” ครั้งที่ 8 ณ เมืองมานามา ประเทศบาห์เรน
06/03/2018

ผู้แทนจาก Kaohsiung Medical University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

รองอธิการบดี Shiow-Hong Wang พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก Kaohsiung Medical University ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 และในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางความร่วมมือในอนาคต