การประชุมหารือด้านการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University)
07/02/2018
ผู้แทนจาก The Visit of Korea National University of Education เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
13/02/2018

พิธีลงนามข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัย Bremen ประเทศเยอรมนี และพิธีเปิดศูนย์วิจัยสารสนเทศทางการแพทย์ Bremen หรือ MIRU

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีลงนามข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัย Bremen ประเทศเยอรมนี และพิธีเปิดศูนย์วิจัยสารสนเทศทางการแพทย์ Bremen หรือ MIRU ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี, ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย, รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ รองศาสตราจารย์ เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันต้อนรับ Mr. Knut Zuchan เลขานุการเอก ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยอรมัน แห่งประเทศสิงคโปร์, Prof. Dr. Eva- Maria Feichtner รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Bremen

หลังเสร็จพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ มีการร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในฐานะมหาวิทยาลัยคู่สัญญาและมีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันต่อไประหว่างสองมหาวิทยาลัย อาทิ การสนับสนุน co-tutelle สองปริญญา ที่เปิดกว้างสำหรับส่วนงานต่างทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โครงการอบรมร่วมเสริมสร้างศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ และการจัดทำโครงการการศึกษาในภาคฤดูร้อน