ผู้แทนจาก The Visit of Korea National University of Education เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้ Dr. Nam-Hwa Kang คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ Dr. Jungjoo Sohn จากภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (Earth Science Education) จาก Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผู้แทนจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมการต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

โดยวัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อการหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต ในด้านการช่วยพัฒนาหลักสูตร Master’s Programme of Geo-Science ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี และการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา กับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้