มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561
02/02/2018
พิธีลงนามข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัย Bremen ประเทศเยอรมนี และพิธีเปิดศูนย์วิจัยสารสนเทศทางการแพทย์ Bremen หรือ MIRU
09/02/2018

การประชุมหารือด้านการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานเลขานุการ ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN) ได้จัดการประชุมระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการปฏิบัติที่ดี (best practices) ของส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้กรอบแนวทางเพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ (AUN – HPN Healthy University Framework) โดยในการประชุมระดมสมองดังกล่าว นพ. วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการบริหาร AUN-HPN และ ดร. นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการของมหาวิทยาลัยมหิดลในเครือข่าย AUN-HPN ได้ให้เกียรติเป็นกระบวนกรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้บริหาร / ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 22 ส่วนงาน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนงานต่างๆ ทั้งจากแบบสอบถามและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ จะได้มีการนำไปสรุปเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุม The 3rd Meeting of the AUN-HPN International Advisory Committee ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งจะนำไปใช้เพื่อการกำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพต่อไป