ผู้แทนจาก The Visit of Korea National University of Education เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
13/02/2018
ผู้แทนจาก Macquarie University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
15/02/2018

ผู้แทนจาก Royal University of Bhutan เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ, ผู้แทนจากกองทรัพยากรบุคคลและผู้แทนจากกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย Royal University of Bhutan ประเทศภูฏาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยในครั้งนี้คือการเรียนรู้และร่วมหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการและระบบการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ ภาพรวมของการจัดการหลักสูตร, วิธีการพัฒนาหลักสูตร, กลยุทธ์การสอน, การเรียนรู้และประเมินผล ตามด้วยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการพัฒนาบุคลากร จากกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี แก่ผู้แทนจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย Royal University of Bhutan จากนั้นผู้แทนสองฝ่ายจึงร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยซึ่งกันและกัน