ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง การแต่งตั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) พ.ศ. 2565