ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2145


การศึกษา :
PhD in Philosophy of Peace, Conflict, and Democracy 2007; Inter – European Doctorate, PhD in Peace, conflict, and Development, 2009

รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา

ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2143


การศึกษา :
PhD in Engineering, University of Paris, France, 1969

ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2128


การศึกษา :
PhD in Political Science-Southeast Asian Studies, University of Paris X-Nanterre, France, 1992

Dr. Michael George Hayes

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (นานาชาติ)

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2129


การศึกษา :
PhD in Communications and Cultural Studies, Wollongong University, Australia, 1997

Assoc. Prof. Dr. Coeli Barry

-

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2021


การศึกษา :
PhD in Comparative Government, Cornell University, USA, 1996

งามศุกร์ รัตนเสถียร

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2142


การศึกษา :
Master of Arts in Human Rights, Mahidol University, Thailand, 2004

ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2134


การศึกษา :
PhD. in Gender and Development Studies, Asian Institute of Technology (AIT), 2016
MA in Conflict Analysis and Management, Royal Roads University, Canada, 2010

Dr. Yanuar Sumarlan

-

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2127


การศึกษา :
PhD in Social Science, Chiang Mai University, 2007

ดร. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2131


การศึกษา :
PhD in Politics, La Trobe University, Australia, 2015

ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2135


การศึกษา :
PhD in Anthropology and Sociology, The National University of Malaysia (UKM), 2012

ผศ.ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ)

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2141


การศึกษา :
Doctor of Juridical Science (SJD), American University Washington College of Law, 2013

ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์

รักษาการประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (นานาชาติ)

(66)2-441-0813 to 5 ext.2139


การศึกษา :
PhD in Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, Thailand, 2013

ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2140


การศึกษา :
PhD in Integrated Science, Thammasat University, Thailand, 2013

Dr. Claus K. Meyer

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2133,


การศึกษา :
PhD in History and Civilization, European University Institute, Florence (Italy), 2010.

Dr. Mark Peter Capaldi

-

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2132


การศึกษา :
PhD in Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, 2014
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook