หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

M.A. Human Rights and Peace Studies ( Thai Program)

หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 เน้นวิธีการเรียนรู้แบบสหวิทยาการและการมี ส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน มุ่งให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนทักษะในการทำความเข้าใจ และอธิบายปรากฏการณ์การทำงานทางสังคมที่ซับซ้อน สามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ความรุนแรงและความขัดแย้งและสามารถวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาสังคม ผ่านมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีเพื่อแปรผลการเรียนรู้ไปสู่การทำงานสาขาต่าง ๆ

ปรัชญาความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้การศึกษาด้านทฤษฎีวิธีวิจัยและการศึกษาปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทยรวมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสันติภาพและสันติวิธีอย่างเชื่อมโยงมีพลวัตและเป็นสหวิทยาการเพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอย่างเป็นระบบแก่ผู้เรียนทั้งนี้หลักสูตรฯเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและการวิเคราะห์โครงสร้างบริบทสังคมไทยและการนำมาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับสากลและระดับชาติมาใช้ในบริบทท้องถิ่นเพื่อเสริมการทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีความรู้ด้านศีลธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและบริบทต่างๆของสังคม

นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเสริมทักษะปฏิบัติการและการวิเคราะห์ให้แก่นักศึกษา โดยการให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการวิจัย และบริการวิชาการของคณาจารย์ในโครงการจัดตั้ง การเข้าร่วมโครงการต่างๆเหล่านี้เป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้นำความรู้เชิงวิชาการไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานสาขาต่างๆ และยังเป็นการช่วยส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพให้เกิดขึ้นและตั้งมั่นเข้มแข็งในสังคมอีกด้วย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

2. นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

3. ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่ในการกำหนดหรือส่งเสริมนโยบายเชิงสังคมต่างๆ

4. กระบวนกร และผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

5. อาชีพอื่น ๆ เช่น พนักงานภาคธุรกิจเอกชน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และในสังกัดกระทรวงต่างๆที่รับผิดชอบประเด็นสังคม การเมือง การเมืองระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม ผู้สื่อข่าวสังคม การเมือง การเมืองระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ทั้งนี้ ความรู้ในสาขาวิชาดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒

หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

มสสส 500 แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน

มสสส 521 ปรัชญาและทฤษฎีสันติภาพและความรุนแรง

มสสส 502 มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชน

มสสส 528 แนวคิดและทักษะพื้นฐานของการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

มสสส 504 วิธีวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

หมวดวิชาเลือก

มสสส 522 ประชาสังคม ขบวนการทางสังคม กับความเป็นธรรมทางสังคม

มสสส 523 พลวัตความขัดแย้งและสิทธิมนุษยชนในสังคมร่วมสมัย

มสสส 524 มุมมองเฟมินิสต์และเพศสภาพในสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

มสสส 525 การเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

มสสส 514 ยุทธศาสตร์และทักษะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

มสสส 526 การสื่อสารเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

มสสส 527 มานุษยวิทยาสันติภาพและความขัดแย้ง

มสสส 529 การศึกษาอิสระเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

มสสส 530 การสัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ตามความสนใจ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร

วิทยานิพนธ์

มสสส 698 วิทยานิพนธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม :

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2558

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2559

หมายเหตุ-ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการเสนอปรับปรุงหลักสูตร