February 12, 2019

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Designing for the future 5

February 12, 2019

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2562

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและทักษะในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งสู่สังคมวงกว้าง เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่คำนึงถึงหลักเหตุผลเพื่อคนส่วนใหญ่ และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานของประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาสำหรับเป็นวิชาเลือกในภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาปริญญาโท วันเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม/ดำเนินโครงการ การอบรม ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา Module 1 วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 Module 2 วันที่ 8 […]
March 15, 2019

CALL FOR PAPERS : Journal HRPS Vol 5 Issue 2

March 18, 2019

แถลงการณ์ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 ปี 2562

May 24, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการDesigning for the future 5 

June 21, 2019

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

June 24, 2019

Call for paper ” 2nd International Graduate Seminar on Human Rights and Democracy”

September 9, 2019

Arts for Humanrights and Peace

September 19, 2019

เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถักทอสายสัมพันธ์ พุทธ ฮินดูและมุสลิม ในหัวข้อ”สันติภาพชุมชนในศรีลังกา” (In Thai)

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook