หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
June 21, 2019
Arts for Humanrights and Peace
September 9, 2019

Call for paper ” 2nd International Graduate Seminar on Human Rights and Democracy”

Call for paper ” 2nd International Graduate Seminar on Human Rights and Democracy”

The event is jointly organised by Kathmandu School of Law and Institute of Human Rights and Peace Studies

Abstract submission: 25 June 2019
Complete papar submission: 10 July 2019
Event date: 15 July 2019